เชิญชวนเจ้าของฟาร์มและผู้ประกอบการที่มีสินค้าปศุสัต์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"กลยุทธ์เพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailandpostmart ปีงบประมาณ 2562"