1. โครงการ “ฟาร์มหมูหลุมและฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7”

2. หลักการและเหตุผล โครงการ “ฟาร์มหมูหลุมและฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7”

3. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม โครงการ “ฟาร์มหมูหลุมและฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7”

4. แบบคําขอยกเลิกใบรับรองฟาร์มหมูหลุม และฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

5. แบบฟอร์มคําขอรับรองฟาร์มหมูหลุม และฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระปลอดการใช์ยาปฏิชีวนะในพื้นที่เขต 7