ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน(Standard Operation Procedures หรือ SOPs) และการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค-กระบือ ป่วยหรือตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease หรือ LSD)