ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม young smart : "young ทำดี"