ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร IDP ครั้งที่ 2/2562

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย (Click)

  • แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP A)
  • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน Best Practice