ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2561


1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 แบบฟอร์ม IDP: A
1.2 แบบฟอร์ม IDP: B

2. 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจด้วยกิจกรรม Walk Rally " ประจำปีงบประมาณ 2561
2.1ขั้นตอนการวางแผน
2.1.1 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
2.1.2 เอกสารแนบ(1)
2.1.3 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.2 ขั้นตอนการดำเนินการ
2.2.1 เนื้อหาบทเรียน 
2.2.2 ประวัติวิทยากร 
2.2.3 ภาพกิจกรรม 
2.2.4 บันทึกสรุปการเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.2.5 สรุปการบรรยายวิทยากร เอกสารแนบ

2.3 ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
2.3.1 สรุปการประเมินโครงการ เอกสารแนบ 
2.3.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2.3.3 คะแนนทดสอบก่อน - หลัง

2.4 ขั้นตอนการติดตามการปฏิบัติงาน 
2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2.4.2 ส่วนสุขภาพสัตว์ 
2.4.3 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
2.4.4 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
2.4.5 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

3.การเผยแพร่บน Website สำนักงาน 
4.ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน


ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/25611. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 แบบฟอร์ม IDP: A
1.2 แบบฟอร์ม IDP: B

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบตลาดอีเล็กทรอนิกส์" ประจำปีงบประมาณ 2561
2.1ขั้นตอนการวางแผน
2.1.1 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
2.1.2 เอกสารแนบ(1)
2.1.3 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.2 ขั้นตอนการดำเนินการ
2.2.1 เนื้อหาบทเรียน
2.2.2 ประวัติวิทยากร
2.2.3 ภาพกิจกรรม
2.2.4 บันทึกสรุปการเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.2.5 สรุปการบรรยายวิทยากร เอกสารแนบ

2.3 ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
2.3.1 สรุปการประเมินโครงการ เอกสารแนบ
2.3.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้
2.3.3 คะแนนทดสอบก่อน - หลัง

2.4 ขั้นตอนการติดตามการปฏิบัติงาน
2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.4.2 ส่วนสุขภาพสัตว์
2.4.3 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
2.4.4 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
2.4.5 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

3.การเผยแพร่บน Website สำนักงาน
4.ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน