ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) : อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้(ศพก.)ด้านการปศุสัตว์ เอกสาร PDF

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) : อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์): อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์