การประชุม เรื่อง ยกระดับฟาร์มโคนมสู่มาตรฐาน GAP 100 เปอร์เซ็น