คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลดำเนินกิจกรรม 5ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 7