สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตรวจต่ออายุการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ 🥚🐣🥚

 837598

วันที่ 16 มิถุนายน 2566
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ตามมกษ.6910-2555 ของศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท เดลี่ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตรวจประเมิน และจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไป

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7