การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย ราชบุรี

ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต7 ปี 2564 สุขสันต์ เครือแตง

องค์ความรู้ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การสาธิตการทำ สลัดโรล