สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ติดตามโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ติดตามศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์