ผลการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565