ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566