ปศุสัตว์เขต 7 ติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และหน่วย HHU ร่วมกับนายสัตวแพทย์โรจน์ชนะ ปรากฎชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง และเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สุ่มฟาร์มโคนม และโคเนื้อ อำเภอละ 6 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 18 ฟาร์ม ติดตามในประเด็น ข้อมูลทั่วไประบบห่วงโซ่ความเย็นและการเก็บรักษาวัคซีน ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน ความถูกต้องของการฉีดวัคซีน การแพ้วัคซีนการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การฉีดวัคซีน ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับวัคซีน เป็นต้น “ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

รายงาน โดย ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7