"คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค เขตปศุสัตว์ที่ 7 ดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 📔🥛🐄🐮"

21 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค เขตปศุสัตว์ที่ 7 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ เข้าตรวจสอบคุณสมบัติและปริมาณน้ำนมดิบของสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน เพื่อให้การสำรวจปริมาณน้ำนมโค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
#สำนักงานปศุสัตว์เขต 7