คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค เขตปศุสัตว์ที่ 7 ดำเนินงานการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค 📔🥛🐄🐮

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค เขตปศุสัตว์ที่ 7 เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของสถานประกอบการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 เพื่อให้การสำรวจปริมาณน้ำนมโคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2566 และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7