ครอบครัวปศุสัตว์เขต 7 ดำเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการ ตลาดโคเนื้อ และกระบือ ระดับเขต ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7
…………………………………………………
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
นายสัตวแพทย์ ยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์เขต7 มอบหมายให้นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7 เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ และกระบือ ระดับเขต ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7
ประจำปีงบประมาณ 2566
รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 จากพื้นทีจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวม 50 ราย ซึ่งมีหัวข้อ และวิทยากรบรรยาย ดังนี้
1. หัวข้อ “BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
2. หัวข้อ “การจัดการฟาร์มโคเนื้อในรูปแบบ BCG Model”
โดย สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด
จังหวัดนครปฐม
3. หัวข้อ “การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7”
โดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7