หน่วย HHUราชบุรี ให้บริการตรวจสอบระบบเครื่องรีดนม และติดตามสถานการณ์การระบาดของลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในฟาร์มโคนม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 หน่วย HHUราชบุรี ร่วมกับ ศผท.ราชบุรี ให้บริการตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องรีดนมโดยใช้เครื่อง Pulsator Testor แก่ฟาร์มโคนมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ในพื้นที่ อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- ตรวจวัดกำลังการผลิตของปั้มสุญญากาศ พบว่า ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับจำนวนชุดรีดที่ใช้ ส่งผลให้รีดนมเสร็จช้า และมีอาการชุดรีดหลุดบ่อย แนะนำให้ส่งซ่อม และหาสาเหตุต่อไป
- ตรวจสอบการทำงานของ gauge, regulator, pulsator
- แนะนำวิธีการตรวจสอบและซ่อม Pulsator ที่ไม่ทำงาน ขัดล้างทำความสะอาดจนกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

งานอื่นๆ

- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ติดตั้งและใช้งานแอพลิเคชั่น i farmer เกษตรกรชื่นชอบและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
- ติดตามผลองค์ประกอบน้ำนม แนะนำการจัดการสุขศาสตร์การรีด และ feed&feeding management
- ติดตามสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนม ดำเนินการรักษา พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรในการรักษาที่เหมาะสม ไม่ใช่ยาเกินขนาด และใช้ยาให้ถูกกับอาการที่พบ

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7