วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอติดตามการดำเนินงานโครงการ...
1.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ มีเกษตรร่วมโครงการ 54 คน ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ แร่ธาตุและปุ๋ยสำหรับแปลงพืชอาหารสัตว์(ธนาคารอาหารชุมชน)
2.โครงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมไก่ไข่พันธุ์แท้จากศูนย์ฯด่านซ้าย จำนวน 35 ตัว เพื่อขยายพันธ์ุให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ประสานเจ้าหน้าที่อำเภอช่วยสอนวิธีดูไข่มีเชื้อเข้าตู้ฟักเพื่อลดการสูญเสียไขไก่
3.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อ.ทองผาภูมิ โดยเร่งรัดให้ส่งลูกตัวที่ 1คืนโครงการตามเวลาที่ระบุในระเบียบ ธคก.
4.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง อ.ไทรโยค มีการเลี้ยงไก่ไข่ 160 ตัว สุกรขุน 10 ตัว เป็ดไข่นครปฐม 20 ตัว และไก่เนื้อ(อยู่ระหว่างพักเล้า) เพื่อเป็นอาหารกลางวันตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ พบปัญหาไข่ลดในช่วงฤดูร้อน ได้แนะนำให้จัดรอบการปลดไก่ให้ตรงกับฤดูร้อน ช่วยแก้ปัญหาไข่ลดจำนวนลง
5.โครงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมไก่ไข่พันธุ์แท้จากศูนย์ฯด่านซ้าย จำนวน 35 ตัว เพื่อขยายพันธ์ุให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ อ.ด่านมะขามเตี้ย พร้อมแนะนำทำบัญชีฟาร์ม รายรับรายจ่ายไก่ไข่ และทำทะเบียนสมาชิกผู้รับพันธุ์ไก่ไข่ไปเลี้ยงต่อ เพื่อการติดตามให้คำแนะนำในคราวต่อไป

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7