วันที่ 12 มกราคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบบำรุงรักษาระบบเครื่องรีดนม และให้ความรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองแก่เจ้าของฟาร์มโคนม ตามโครงการลดปัญหาเต้านมอักเสบ เพิ่มคุณภาพน้ำนม และเพิ่มปริมาณผลผลิต ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดำเนินสะดวก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สิ่งที่ตรวจพบ คือ
1. โครงสร้างระบบท่อลม มีการวางตำแหน่งสูงจากพื้นมากเกินไป
2. Regulator มีขนาดไม่เหมาะในการควบคุมระดับสุญญากาศ
3.ไลเนอร์เสื่อมสภาพ 1 ชุด มีอายุการใช้งานเกินค่ามาตรฐาน
4. ระดับสุญญากาศ ที่กระบอกไลเนอร์มีค่าสูงเกินมาตรฐาน อยู่ที่ประมาณ 50 kPa
สิ่งที่ดำเนินการ ประกอบด้วย
1. ปรับระดับสุญญากาศให้ลดลง ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน แนะนำเจ้าของฟาร์มสังเกตสุขภาพเต้านมแม่โคหลังปรับแก้ไข เป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์
2. หลังจากเปลี่ยน Regulator ตัวใหม่ ให้ทางหน่วยช่วยปรับตั้งค่าระบบอีกครั้ง
3. แจ้งผล Bacterial Culture & Drug Sensitivity เพื่อวางโปรแกรมการรักษารายตัว รวมทั้งประเมินสุขศาสตร์การรีดนมของฟาร์ม
4. ระยะยาว ทางฟาร์มมีแผนปรับปรุงโครงสร้างโรงเรือนรีดนมใหม่ จึงแนะนำให้ปรับแก้เรื่องระดับความสูงของท่อลม

ภารกิจอื่นๆ
1. งานด้านอายุรกรรม รักษาแม่โคป่วยหลังคลอด ซึม กินอาหารลดลง
2. งานด้านสูติกรรม ตรวจการตั้งท้อง และโคที่ไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอดเกิน 60 วัน
3. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนม
4. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศฟาร์มโคนมให้เป็นปัจจุบัน

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
สำนักงานปศุสัตว์เขต7