สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้ประสาน มาที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต7 ในการขอความอนุเคราะห์วิทยากร อบรม หัวข้อ GAP. และ GFM. ใน โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ
กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและการตลาดภายใต้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวันที่ 12-13 มกราคม 2565 ที่ร้านครัวลุงนงค์ อำเภอดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ใน อำเภอ ดอนตูม และ อำเภอบางเลน อำเภอละ 50 คน ต่อวัน
ทางสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้ให้ความอนุเคราะห์ วิทยากรอบรม 2 หัวข้อ ดังกล่าวจากส่วนสุขภาพสัตว์จำนวน 1 คน และส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จำนวน 2 คน
โดยมี นายสมความ ปิยพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7