"คัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือฯดีเด่นระดับเขต 7"

วันที่ 6-7 มกราคม 2565
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยนายขวัญชัย เนตรน้อย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประธานพร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงพื้นที่
1. กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
2. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ธคก.บ้านพุไทร หมู่ 6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ มีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และประธานกลุ่มพร้อมสมาชิกร่วมให้ข้อมูล
และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์การประกวดฯ

ส่วนส่งเสริมฯ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7