🐄 วันที่ 4 - 6 มกราคม 2565
HHU ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติงานดังนี้
🔅 เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จก.(สาขา 2 ) ร่วมกับส่วนส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนจาก อสค. และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สืบเนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารกลางวัน (นมโรงเรียน) มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากองค์ประกอบน้ำนมดิบ (TS) ต่ำกว่า 12.25 % ทั้งได้ดำเนินการเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรที่มีปัญหา ตรวจสอบสาเหตุและให้คำแนะนำการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบ
❔ปัญหาที่พบ เกิดจากการขาดแคลนอาหารที่มีคุณภาพ สัดส่วนฝูงโคที่ไม่เหมาะสม ผลกระทบจากโรคระบาดที่ผ่านมา และขาดความรู้ทางด้านอุปกรณ์ระบบเครื่องรีด
✅ ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกและคณะกรรมการศูนย์นม ให้คำแนะนำและแก้ไข
โดยปัญหาทางด้านอาหารศูนย์นมอยู่ช่วงเริ่มต้นตั้ง feed center ได้มีการผลิตไซเลจ เพื่อป้อนให้แก่ฟาร์มสมาชิกเพื่อลดปัญหาขาดแคลนอาหาร แต่ยังต้องมีการพัฒนาระบบการผลิตต่อไป
🔅 ให้บริการรักษาโคป่วย ฝีหนอง
🔅 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รับน้ำนมดิบ พบว่า มีจำนวน 3 ศูนย์ที่เฝ้าระวังอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์โควต้านมโรงเรียนในครั้งถัดไป
-----------------
รายงานโดย HHU ประจวบคีรีขันธ์ #HHUPKK
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7