วันที่ 5-6 มกราคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ให้บริการแก้ไขปัญหาสุขภาพและผลผลิตระดับฟาร์ม แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบีง ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศฟาร์มโคนมให้เป็นปัจจุบัน
2. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตฟาร์ม ต้นทุนการผลิตน้ำนม
3. งานด้านสูติกรรม ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจการตั้งท้อง
4. แนะนำการจัดการด้าน feed&feeding management