วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างแสดงเจตนารม์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้รับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ระดับ AA