วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ และ ปศุสัตว์อำเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่ โดยเข้าศึกษาแนวคิดและความสำเร็จในการดำเนินการของแต่ละรายชนิดสัตว์ เพื่อเป็น Best Practice ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่ ตลอดจนรับฟังปัญหา และเสนอแนวทางในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าปศุสัตว์ ดังนี้

ชวนชื่นฟาร์มโคเนื้อ อ.บางสะพานน้อย
เป็นฟาร์มที่มีความโดดเด่นในเรื่องระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ ระบบการเลี้ยงที่มีมาตรฐานและการจัดการอาหารสัตว์ จนสามารถพัฒนาสายพันธ์โคเนื้อจนได้รับการยอมรับและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรอื่น

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คบ้านเนินดินแดง อ.ทับสะแก
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาเชิงระบบ มีระบบการวางแผนการผลิต
ที่สอดคล้องกับ Demand และ Supply จนสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาด

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต.หาดขาม-กุยบุรี (ธนาคารสัตว์กุยบุรี) อ.กุยบุรี
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการและมีเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งสามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มได้ โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการปัญหาเชิงป้องกัน