สำนักงานปศุสัตว์เขต7 ได้รับการร้องขอ ให้การอนุเคราะห์ วิทยากร บรรยาย เรื่อง GAP และ GFM จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
เพื่อให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในอำเภอ นครชัยศรี สามพราน และอำเภอพุทธมณฑล รวม จำนวน 60 คน ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทย่ลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ในโครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคคุณภาพและการตลาด ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานปศุสัตว์เขต7 จึงได้มอบหมายให้ วิทยากรจากส่วนสุขภาพสัตว์จำนวน 1 คน คือ สพ.ญ.แสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม บรรยาย เรื่อง GFM และส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์จำนวน 2 คน คือ สพ.ญ.มรกต พิชญาสาธิต และ นายธนัญชัย แสงจันทร์ บรรยาย เรื่อง GAP ในงาน มีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 22 ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านความมั่งคั่ง ข้อ 2 (2.1) การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ โดยมีนาย สุพัฒน์ เอี่ยมสอาด เป็นประธานเปิดงาน