วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย HHUราชบุรี เข้าให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประกอบด้วย
1. เข้าฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GFM เตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ในเรื่องการเก็บข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ (ABO) ประสานขอข้อมูลกับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่
2. ติดตามระบบฐานข้อมูลฟาร์มโคนม พบว่า ยังมีบางส่วนไม่มีระบบการจดบันทึกข้อมูล ใช้การจดจำ ส่งผลต่อดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และดัชนีระบบสืบพันธุ์
3. พูดคุยถึงปัญหาพื้นฐานในฟาร์มและนัดหมายกับเกษตรกร เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ ,ตรวจการทำงานระบบเครื่องรีดนมและสุขศาสตร์การรีดในเดือนถัดไป เนื่องจากได้มีการติดตามผลตรวจคุณภาพน้ำนมดิบจากฝ่ายส่งเสริมของสหกรณ์ พบว่า โดยส่วนใหญ่พบปัญหาเรื่อง Methylene blue reduction test (MB) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7