วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย HHUราชบุรี เข้าให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด (ทุ่งลูกนก) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประกอบด้วย
1. เข้าฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GFM เตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ในเรื่องการเก็บข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ (ABO) ประสานขอข้อมูลกับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่
2. ให้บริการด้านสูติกรรม อายุรกรรม แก้ไขปัญหามดลูกอักเสบในแม่โคหลังคลอด มีไข้ ผอมโทรม น้ำนมลด ฉีดยาปฏิชีวนะ และ ยาลดการอักเสบ
3. ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย คือ ชั่วโมงนม ไม่ผ่านเกณฑ์ (MB) แนะนำเรื่องสุขศาสตร์การรีดนม แจกเอกสารคู่มือการใช้คลอรีน
4. ตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนมเบื้องต้น และนัดหมายทีมส่งเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในครั้งถัดไป
5. ติดตามระบบฐานข้อมูลฟาร์มโคนม พบว่า ยังมีบางส่วนไม่มีระบบการจดบันทึกข้อมูล ใช้การจดจำ ส่งผลต่อดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และดัชนีระบบสืบพันธุ์

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7