วันที่ 18 มกราคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ให้บริการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม แก่เกษตรกรโคนม ในพื้นที่ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบด้วย
1.ประสาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และศผท.ราชบุรี ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรโคนม ดำเนินการขึ้นทะเบียนโคนม (ผท.1) ในฟาร์มที่เลี้ยงใหม่ ติดตามดัชนีการผลิตและประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์
2. กิจกรรมด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง ปัญหาวัวผสมติดยาก มดลูกอักเสบ ให้คำแนะนำการจับสัดและการผสมเทียม
3. ติดตามผลคุณภาพและปริมาณน้ำนมดิบ ให้คำแนะนำด้าน feed&feeding management แก่ฟาร์มที่มีผลผลิตต่ำกว่าค่าเกณฑ์ คำนวณการให้อาหาร และสัดส่วน และต้นทุน
4. ให้บริการแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบ โดยการตรวจระบบเครื่องรีดนม และให้คำแนะนำด้านสุขศาสตร์การรีดนม การใช้คลอรีนในกระบวนการเช็ดเต้าอย่างเหมาะสมถูกต้อง
5. ประชุมหารือ ร่วมกับสังฆมณฑลราชบุรี และผู้จัดการสหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด เพื่อวางแผนดำเนินการติดตามและพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบระดับสหกรณ์ และรายฟาร์ม โดยจะจัดกิจกรรมในช่วงวันที่ 27-28 ม.ค.65

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
สำนักงานปศุสัตว์เขต7