วันที่ 12-14 มกราคม 2565 นายชุมพลบุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมาย นางสาววิสุทธิวรรณ ปั้นฉาย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
โดยวันที่ 12 มกราคม 2565 เข้าติดตามงานและรับทราบปัญหาตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการยกระดับแปลงใหญ่ สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด
โดยมีนายไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ ประธานแปลงใหญ่สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คอ่าวน้อย เป็นผู้ให้ข้อมูลและชี้แจงการดำเนินการที่ผ่านมา

วันที่ 12 มกราคม 2565 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามงานด้านการจัดการ รูปแบบและวิธีการเลี้ยงแพะ การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่
ตลอดจนรับทราบปัญหาของเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตำบลหาดขาม – กุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางสาวอังคณา เทศลำลึก
เกษตรกรในพื้นที่ ทำหน้าที่จัดการความรู้ บริหารจัดการกลุ่มฯ และประสานเชื่อมโยงกลุ่มให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 มกราคม 2565 ติดตามและรับฟังผลการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะแกะบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมกับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อยเข้าร่วม โดยมีนายสุขสันต์ เครือแตง และสมาชิกกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการด้านการเลี้ยงแพะ
อาหารสัตว์ พันธ์พืชอาหารสัตว์ การเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนระบบการขนส่ง เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตแพะให้เพิ่มขึ้น


วันที่ 14 มกราคม 2565 เข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาสัตว์พันธ์ดีสู่ชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด ซึ่งพบว่าสามารถออกแบบ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเลี้ยง
การกำกับดูแล ให้อยู่ภายใต้แนวคิด “มีเลี้ยง มีกิน มีขาย มีไว้ทำพันธ์” เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ต่อไป