🐄 วันที่ 1-4 มีนาคม 2565
HHU ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติงานดังนี้
🕵️ เข้าสอบสวนโรคและให้การรักษาแม่โครีดป่วย ด้วยอาการถ่ายเหลว อ.กุยบุรี ได้ทำการซักประวัติต่าง ๆและประเมินอาการสัตว์ป่วย และเก็บตัวอย่างเลือด อาหารและน้ำที่ใช้บริโภค และมอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการฟื้นฟูร่างการของโค
💉ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ให้การรักษาโคป่วยด้วยพยาธิในเลือด และให้คำแนะนำการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค
📝 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์โคนมกุยบุรี เข้าเยี่ยมฟาร์มสมาชิก ที่มีปัญหาการจัดการฝูงโค พบปัญหาโคผอม เนื่องจากได้รับปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอ ได้แนะนำสังเกตพฤติกรรมของโค แนะนำแหล่งอาหารหยาบเพิ่ม และเก็บแบบสอบถามการลดการใช้ยาปฎิชีวนะภายในฟาร์ม
📝 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด เข้าเยี่ยมฟาร์ม และดำเนินการเก็บแบบสอบถามการลดใช้ยาปฎิชีวนะ พร้อมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวการใช้ยาปฎิชีวนะภายในฟาร์ม และมอบเวชภัณฑ์
----------------------
รายงานโดย HHU ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
#HHUPKK