วันที่ 2 มีนาคม 2565

หน่วย HHUราชบุรี ดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพ และสำรวจระดับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในฟาร์มทั่วไป ณ พื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภายใต้โครงการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนม ปีงบประมาณ 2565

- เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต
- ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศฟาร์มโคนม ติดตามดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และดัชนีระบบสืบพันธุ์
- ให้คำแนะนำด้าน feed&feeding management
- ให้บริการด้านอายุรกรรม รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ แก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อย ทั้งนี้ยังพบว่า เจ้าของ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพโค การใช้ยา ทางหน่วยจึงได้ให้คำแนะนำและติดตามอาการต่อเนื่อง

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7