วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย HHUราชบุรี ดำเนินการเข้าสำรวจข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพ และสำรวจระดับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GFM ณ พื้นที่ ต.ทุ่งลูกนก และ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ภายใต้โครงการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนม ปีงบประมาณ 2565

โดยได้ดำเนินการ ให้คำแนะนำเกษตรกรเพิ่มเติมในการดูแล ป้องกันและรักษาเต้านมอักเสบ รวมถึงวางแผนในการเก็บตัวอย่างน้ำนมเพื่อส่งตรวจหายาที่มีความไวต่อเชื้อแบคทีเรียสาเหตุและแจกแร่ธาตุผสมอาหารเพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วย

รายงานโดย : หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7