🐄🦬วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2565
"HHU ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม การสอบสวนโรคระบาดสัตว์สาธิตภายใต้การฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาหน่วยการเรียนรู้ที่2 (R-FETPV 2nd module 2021) สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์"

🕵🏼‍♀️HHU ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม การสอบสวนโรคระบาดสัตว์สาธิตภายใต้การฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาหน่วยการเรียนรู้ที่2 (R-FETPV 2nd module 2021) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เรียนรู้ทุกขั้นตอนการสอบสวนโรคระบาดในสัตว์ การเก็บข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ และสรุปผลและความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการควบคุมโรคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในการป้องกันโรค
- รับฟังการนำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการลงพื้นที่สอบสวนโรคระบาดสาธิต โดยมีตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่เข้ารับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
-
-------------------------
รายงานโดย HHU ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
#HHUPKK