สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และนางสาวพิมาลา เกษมสุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ผ่านทางระบบ zoom สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 28 ก.พ. 65 พบการเกิดโรคไข้หวัดนก ชนิดรุนแรงมาก หรือ HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza ) ทั้งหมดจำนวน 742 จุด โดยพบ H5N1 จำนวน 707 จุดและ H5N8 จำนวน 19 จุด ซึ่งแตกต่างจากปี 2564 ที่พบ H5N8 จำนวนมากกว่า ทั้งนี้ยังไม่พบชนิดไม่รุนแรง หรือ LPAI (Low Pathogenic Avian influenza )
2. พบชนิดรุนแรงมาก หรือ HPAI ในประเทศเวียดนามทั้งหมด 27 จุดโดยทั้งหมดเป็นในสัตว์ปีกรายย่อย
3. ประเทศไทยได้ประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ปีกจากต่างประเทศ จำนวน 16 ประเทศ
4. เน้นย้ำว่ากรณีพบสัตว์ปีกป่วยตายตามนิยาม สามารถทำลายได้เลย โดยไม่ต้องรอผล LAB และสามารถ shop ไก่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ได้ โดยใช้เงินสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
5. กิจกรรมลดปริมาณประชากรสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง
5.1 พื้นที่เสี่ยง คือบริเวณที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยหนาแน่น หรือการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ไม่ได้รับมาตรฐานใดๆ จากกรมปศุสัตว์ หรือการเลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้าน หรือสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ทั้งนี้สัตว์ปีก GAP ให้อยู่ในความดูแลของบริษัท หากมีข้อติดขัดให้หารือ สคบ.
5.2 เอกสารที่ใช้ ได้แก่ แบบประชารัฐ 10, 12, สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสัตว์, ภาพถ่ายขณะชั่งสัตว์ปีก และภาพถ่ายขณะทำลายสัตว์ปีก โดยสมาคมฯ จะจ่ายเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อเกษตรกรโดยตรง
5.3 ค่าใช้จ่ายขุดหลุม ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ทำลายสัตว์ปีกให้เขียนเพิ่มในแบบประชารัฐ 10(บัญชีค่าใช้จ่าย)แต่ไม่ต้องลงในแบบประชารัฐ 12(ใบสำคัญรับเงินของเกษตรกร)
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ สคบ.จะประชุมชี้แจงทีมเขตเพื่อให้ความชัดเจนอีกครั้ง
5.4 การจัดส่งเอกสารต่างๆ รวมถึงการรับเช็ค ให้ผ่านสำนักงานปศุสัตว์เขต
6. เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการลงวันที่ 18 ก.พ. 65 และหนังสือแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 11 มี.ค. 65 โดยเน้นย้ำให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์โดยจัดประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เม.ย. 65 และหากจัดประชุมแล้วให้รายงานให้ สคบ.ทราบด้วย ทั้งนี้เนื้อหาให้เน้นสถานการณ์และมาตรการของกรมปศุสัตว์โดยใช้ power point ที่ สคบ.นำเสนอในวันนี้ก็ได้
7. คาดการณ์ว่า EU จะมาตรวจประเมิน (audit)ในเดือน มิ.ย. 65 ทั้งนี้ สคบ.จะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ต่อไป