วันที่ 25 มีนาคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ดำเนินการทำระบบฐานข้อมูลโคนม ฟาร์มสมาชิก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ต.หนองกระทุ่ม และ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โดยเริ่มนำร่องในฟาร์ม เก็บข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะฟาร์มโคนม GFM ประจำปีงบประมาณ 2565
1. ดำเนินการจัดทำประวัติโคนมเพศเมีย (ผท.1) จำนวน 72 ตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางที่สอดคล้องกับการดำเนินการขอรับรอง GAP ฟาร์มโคนม ของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
2. แนะนำการใช้ประโยชน์จากการจดบันทึกข้อมูล ใน ผท1 จดข้อมูลการฉีดวัคซีน และ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมทั้ง สอนและติดตั้งการใช้งานแอพลิเคชั่น i farmer เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจและมีศักยภาพ เข้าถึง จัดการ และวิเคราะห์ดัชนีด้านต่างๆ ของฟาร์มด้วยตนเอง
3. ติดตาม รับฟัง ข้อมูลด้านการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคลัมปี สกิน และวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ รอบรณรงค์ 2/2565
4. เก็บข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มโคนม GFM ให้คำแนะนำการใช้ยาในขนาดที่ถูกต้อง ปัจจุบันยังพบการใช้ยาที่ต่ำกว่าขนาดยาที่ใช้ในการรักษา ทำให้รักษาไม่หาย รวมทั้งบริหารยาไม่ถูก route

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7