เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมประชุมติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร และผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ประชุมได้ร่วมหารือและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อ (1) เป็นข้อมูลโครงการที่จะเสนอของบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่ครอบคลุมในทุกมิติและทุกcluster

: ส่วนยุทธศาสตร์ฯ รายงาน