🥛วันที่ 7 เมษายน 2565
"HHU ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน "
HHU ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องคุณภาพน้ำนมไม่ผ่านเกณฑ์ โดยประเด็นที่หารือ
1. การดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการใน"โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ" ซึ่งเป็นโครงนำร่องแก้ไขและส่งเสริมที่ทางสหกรณ์ริเริ่มเข้าแก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบอย่างต่อเนื่อง โดยระยะดำเนินการเป็นเวลา 1 ปี มีการติดตามผลการดำเนินทุกเดือน
2. การหารือแนวทางส่งเสริมด้าน Feed center ให้เกิดความเข้มแข็งและตอบโจทย์ให้กับสมาชิก เพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารหยาบอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความสำคัญและรับทราบความเดือนร้อนของเกษตรกร จึงนัดหมายสหกรณ์เพื่อดำเนินการแก้ไขร่วมอย่างต่อเนื่องและสหกรณ์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
-----------------
รายงานโดย HHU ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
#HHUPKK