วันที่ 7 เมษายน 2565 หน่วย HHUราชบุรี ให้บริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์มโคนม แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ในพื้นที่ อ.จอมบึง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต และดัชนีประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ส่งเสริมและให้ความสำคัญการจดบันทึกข้อมูล
2. งานด้านสูติกรรม ดำเนินการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โค และวัวสาว รวม 10 ตัว
3. งานด้านการตรวจสอบและให้ความรู้ด้านการแก้ไขระบบเครื่องรีดนม แก่ฟาร์มที่มีปัญหา SCC สูง แนะนำสุขศาสตร์การรีด และ ติดตามผลการแก้ไขของฟาร์ม จากเดือนที่แล้ว พบว่า กำลังการผลิตสุญญากาศของปั๊มลมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สัมพันธ์กับจำนวนหัวรีด (270 L/min ใช้ 2 หัวรีด) guage ปกติระบบท่อสุญญากาศปกติ ไม่รั่ว แต่พบปัญหา ที่ Claw vacuum ต่ำกว่าปกติ จำนวน 1 ชุดรีด และ จังหวะการเต้นของหัวใจ อยู่ที่ 46 ครั้งต่อนาที และคนงานใช้เวลารีดนมต่อตัว เฉลี่ย 15 นาที ทางหน่วยจึงได้แนะนำการแก้ไขปัญหารายจุด รวมถึงภาพรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รีดนมได้เหมาะสมกับปริมาณนม และสุขภาพเต้านม (udder health) ที่ดี ลดปัญหาเต้านมอักเสบ และการใช้ยาปฏิชีวนะ

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7