วันที่ 8 เมษายน 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี