วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ ผู้อำนวยส่วนยุทธศาสตร์ฯ และนายอดิศักดิ์ ใจหลัก นักวิชาการสัตวบาล ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 3  ณ กลุ่มเกษตรกร “กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรตำบลหนองสาหร่าย” ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ“ฟาร์มโคขุนนางจรรยา คล้ายทอง” ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี