28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง และเป็ดโรงเรือนในพื้นที่อำเภออู่ทอง เพื่อแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้หวัดนกและโรคในสัตว์ปีกอื่นๆ พร้อมแจกยาฆ่าเชื้อเพื่อพ่นทำความสะอาดในโรงเรือน