วันที่ 25 เมษายน 2565
หน่วย HHUราชบุรี เข้าพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อ

✅ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำนมในรายที่พบปัญหาเต้านมอักเสบ เพื่อทำการตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุและตรวจความไวต่อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย จำนวน 3 ฟาร์ม เน้นย้ำเรื่องสุขศาสตร์การรีดนมที่อาจเป็นข้อบกพร่อง เช่น การใช้น้ำยาจุ่มเต้าหลังรีดนม เป็นต้น รวมทั้ง การตรวจสอบระบบเครื่องรีดนมอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการประเมิน Teat End Condition
✅ ติดตามข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะและให้คำแนะนำในการใช้ยาปฏิชีวนะในขนาดและการบริหารยาอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางส่งเสริมการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มโคนม
✅ เข้าช่วยแก้ปัญหาด้านอายุรกรรม เพื่อรักษาโคป่วยที่ซึม มีไข้ และกินอาหารลดลง

รายงานโดย :
HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7