🐄 วันที่ 18-22 เมษายน 2565
หน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติงานดังนี้
🤔 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ Recap หัวข้อ คุณภาพน้ำนมดิบ เพิ่มความรู้ วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน จากปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบคุณภาพต่ำ
🥛วันที่ 19-20 เมษายน 2565 คณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประกอบด้วย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วย HHU ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าแก้ไขปัญหาคุณภาพคุณภาพน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด ศูนย์สวนขวัญ จำนวน 25 ฟาร์ม และประชุมชี้แจงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบด้านองค์ประกอบน้ำนม (Total Solid เนื้อนมรวม)
สรุปปัญหาที่พบและคำแนะนำ
1. เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ใช้ขี้เค้ก(กากปาล์ม)เป็นหลัก ควรค่อยๆปรับลดปริมาณขี้เค้กที่ให้โครีดนมหรือจัดลำดับการให้ไว้หลังสุด และเพิ่มปริมาณอาหารหยาบ(หญ้าสด ฟาง ไซเลจ เปลือกสับปะรด )
2. สุ่มชั่งปริมาณน้ำนมและให้อาหารข้นเพิ่มตามปริมาณน้ำนม สุ่มชั่งปริมาณอาหารที่ให้แต่ละวันเพื่อคำนวณปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของโครีดนม และสามารถนำมาคำนวณต้นทุนค่าอาหารสัตว์
3. สหกรณ์ต้องมีนโยบายคัดกรองคุณภาพน้ำนมดิบด้านองค์ประกอบ และมีแผนรับมือสมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือ
4. สหกรณ์ต้องมีการจัดเตรียมและประชาสัมพันธ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานและโปรตีนให้กับสมาชิก
5. เพิ่มการตรวจคัดกรอง CMT เป็นรายตัว
🗒 ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการเพื่อป้องกันและควบคุมสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักของโคนม ณ โรงพยาบาบสัตว์ มก. หนองโพ ทั้งนี้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากศูนย์รับนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 เข้าร่วมด้วย
ℹ️ เข้าเยี่ยมฟาร์ม เก็บข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ และแจ้งผลเพาะเชื้อและทดสอบความไวยา จากตัวอย่างนมจากโรคเต้านมอักเสบ พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาและแผนการรักษา และมอบเวชภัณฑ์
---------------------------
รายงานโดย HHU ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7