วันที่ 22 เมษายน 2565 
หน่วย HHUราชบุรี ร่วมกับ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง และ ทีม DDP บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมภาคทฤษฎี แก่สมาชิกของกลุ่มในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.จอมบึง และ อ.ดำเนินสะดวก โดยมีเจ้าของฟาร์มโคนมเข้าร่วม จำนวน 47 ราย ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ร่วมสังเกตการณ์

หลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออัพเดตองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้ง นำปัญหาที่พบจากการเข้าเยี่ยมฟาร์ม นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิกรายอื่นๆ
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
1. การจัดการด้านอาหาร การป้องกันภาวะกระเพาะเป็นกรด (rumen acidosis)
2. หัวใจสำคัญ และหน้าที่ของระบบเครื่องรีดนม
[วิทยากร: อ.สมสวัสดิ์ ตันตระกูล ที่ปรึกษาทีม DDP]
3. ปัญหาวัวเป็นสัดเงียบ (silent heat) สาเหตุ แนวทางการป้องกัน และแก้ไข
[วิทยากร: HHUราชบุรี]
4. อัพเดตสถานการณ์ราคาและคุณภาพน้ำนมดิบ
[DDP & ผู้จัดการศูนย์รับนม]

/ช่วงบ่าย/
- เข้าบริการแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม ทำประวัติโคนมเพศเมีย (ผท.1) ให้บริการด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง

รายงานโดย :
HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7