วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์และกลุ่มมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (ทศพลฟาร์ม) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
เข้าประเมินและสอบถามข้อมูลประกอบการคัดเลือกรวมถึงให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาศูนย์ฯต่อไป
โดยได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อพลอย

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7