🐮💕 วันที่ 9 มิถุนายน 2565

หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ราชบุรี (HHUราชบุรี) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมป์) ต.หนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจำนวนสมาชิกส่งนมทั้งหมด 1,500 ราย เพื่อร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมการทำมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ให้ได้จำนวนมากขึ้น การบริหารจัดการวัคซีนปากและเท้าเปื่อย(FMD) รอบรณรงค์ 3/2565 งานบริการสมาชิกในด้านต่างๆ และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ QC คุณภาพน้้ำนมดิบของสหกรณ์ เกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำนมดิบ เกณฑ์การตรวจและการให้ราคา ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง โดยผลจากการหารือในวันนี้ จะนำมาสู่การต่อยอดการประชุมร่วมกันในครั้งถัดไปเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน

จากนั้นได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจติดตามระบบ GMP การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบประจำปี ร่วมกับ คณะผู้ตรวจประเมิน Audit จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เขต 7 โดยทางคณะผู้ตรวจฯได้เข้าตรวจประเมินในส่วนของพื้นที่ผลิตและตรวจสอบเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร,เครื่องจักรอุปกรณ์,สิ่งอำนวยความสะดวกและการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบระหว่างกระบวนการรับน้ำนมดิบจากสมาชิก,การลดอุณหภูมิ,การบันทึกอุณหภูมิ,การตรวจสอบคุณภาพ,การเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่งน้ำนมดิบ
3.ตรวจสอบการสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
4. ตรวจสอบการทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยระบบ CIP/COP และใช้ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างหลังทำความสะอาดด้วยวิธีการ swab test ด้วยชุดตรวจ 3M clean-Trace surface protein plus
5. ตรวจสอบการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลและผลตรวจสุขภาพ
6. ตรวจสอบการควบคุมระบบน้ำใช้/ผลตรวจคุณภาพน้ำและการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
7. ตรวจสอบการควบคุมสารเคมีและการควบคุมสัตว์พาหะ
8. ตรวจสอบระบบ traceability
9. ตรวจสอบการฝึกอบรมและการส่งเสริมสมาชิกและกิจกรรมการส่งเสริมของทางศูนย์ฯ
ซึ่งจากการตรวจติดตาม ทางทีมผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางศูนย์ได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไปเรียบร้อยแล้ว

รายงานโดย : HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7