🐮💕 วันที่ 8 มิถุนายน 2565

หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ราชบุรี (HHUราชบุรี) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด สาขาเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 54 ราย เพื่อร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งหารือแนวทางในอนาคตที่จะพัฒนาให้คุณภาพน้ำนมดียิ่งขึ้น และช่วยแนะแนวทางการส่งเสริมให้กับสมาชิกฯต่อไป ซึ่งปัจจุบันพบว่า ทางศูนย์ฯ มีแนวโน้มปริมาณน้ำนมรวมลดลง ในช่วงปี 2560-ปัจจุบัน และคุณภาพน้ำนมยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในบางงวด (TPC, SNF) ซึ่งทางหน่วยมีแผนจัดประชุมร่วมกับ stakeholder ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา กำหนดเป้าหมายและวาง action plan ร่วมกัน

จากนั้นได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจติดตามระบบ GMP การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบประจำปี ร่วมกับ คณะผู้ตรวจประเมิน Audit จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เขต 7 โดยทางคณะผู้ตรวจฯได้เข้าตรวจประเมินในส่วนของพื้นที่ผลิตและตรวจสอบเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร,เครื่องจักรอุปกรณ์,สิ่งอำนวยความสะดวกและการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบระหว่างกระบวนการรับน้ำนมดิบจากสมาชิก,การลดอุณหภูมิ,การบันทึกอุณหภูมิ,การตรวจสอบคุณภาพ,การเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่งน้ำนมดิบ
3.ตรวจสอบการสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
4. ตรวจสอบการทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยระบบ CIP/COP และใช้ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างหลังทำความสะอาดด้วยวิธีการ swab test ด้วยชุดตรวจ 3M clean-Trace surface protein plus
5. ตรวจสอบการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลและผลตรวจสุขภาพ
6. ตรวจสอบการควบคุมระบบน้ำใช้/ผลตรวจคุณภาพน้ำและการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
7. ตรวจสอบการควบคุมสารเคมีและการควบคุมสัตว์พาหะ
8. ตรวจสอบระบบ traceability
9. ตรวจสอบการฝึกอบรมและการส่งเสริมสมาชิกและกิจกรรมการส่งเสริมของทางศูนย์ฯ
ซึ่งจากการตรวจติดตาม ทางทีมผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางศูนย์ได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไปเรียบร้อยแล้ว

รายงานโดย : HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7