วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

หน่วย HHUราชบุรี เข้าแก้ไขปัญหาระดับฟาร์ม ตามตัวชี้วัด แก่ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ในพื้นที่ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีภารกิจประกอบด้วย

1. เก็บข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐาน GFM ประจำปีงบประมาณ 2565 ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
2. ติดตามการจดบันทึก และใช้ประโยชน์จากใบประวัติโคนมเพศเมีย (ผท1) พบว่า ทางฟาร์มยังลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้วิเคราะห์ดัชนีระบบสืบพันธุ์ และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต ได้ไม่สมบูรณ์ และยังขาดความตระหนักในเรื่องการปรับปรุงสายพันธุ์
3. งานด้านสูติกรรม ล้วงตรวจการตั้งท้อง แก้ไขปัญหาวัวผสมติดยาก พบเคสถุงน้ำรังไข่ (Foliiculay cyst) จำนวน 1 ตัว รักษาโดยการใช้โปรแกรมฮอร์โมน
4. งานด้านการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบเครื่องรีดนม ได้รับการแจ้งขอรับบริการจากผู้ประกอบการ ผลการตรวจสอบพบสิ่งที่ต้องปรับปรุงหลายอย่าง เช่น กำลังปั๊มไม่เพียงพอ มีรอยรั่วที่ชุดถ้วยรวมนม ทำให้ claw vacuum ต่ำ ต้องใช้ระยะเวลาการรีดที่นาน ส่งผลให้เกิดความบอบช้ำของปลายหัวนม ทางหน่วยจึงดำเนินการตรวจ แนะนำการแก้ไข เรื่องเปลี่ยนอะไหล่ รวมทั้ง แนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว ทั้งนี้ ได้แจ้งปัญหาให้กับทางผู้จัดการสหกรณ์รับทราบ เพื่อที่จะรวบรวมปัญหา และดำเนินการในภาพรวม เช่น จัดฝึกอบรมบุคลากร ที่มีความพร้อม เป็นต้น

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7